วิชา 4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

สำหรับนิสิตภาคปกติ

บทเรียนออนไลน์ กำหนดส่ง
บทที่ 11 Internet ใบงานที่ 1
ภายในวันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 2555
บทที่ 12 Microsoft Word ใบงานที่ 2 ภายในวันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 2555
บทที่ 13 Microsoft Powerpoint ใบงานที่ 3 ภายในวันจันทร์ที่ 10 ก.ย.2555
บทที่ 14 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ใบงานที่ 4 ภายในวันจันทร์ที่ 17 ก.ย.2555
บทที่ 15 Microsoft Excel ใบงานที่ 5 ภายในวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.2555

ตรวจสอบลำดับรายชื่อ (สำหรับนิสิตภาคปกติ)

 

สำหรับนิสิตภาค กศ.ปช.

การส่งงานให้ส่งงานแยกตามหมู่เรียน ดังนี้
M1 ส่งงานมาที่ อีเมล์ : itm1_55_m1@yahoo.com
M2 ส่งงานมาที่ อีเมล์ : itm1_55_m2@yahoo.com
M3 ส่งงานมาที่ อีเมล์ : itm1_55_m3@yahoo.com
M4 ส่งงานมาที่ อีเมล์ : itm1_55_m4@yahoo.co.th
M5 ส่งงานมาที่ อีเมล์ : itm1_55_m5@yahoo.com
M6 ส่งงานมาที่ อีเมล์ : itm1_55_m6@yahoo.co.th
M7 ส่งงานมาที่ อีเมล์ : itm1_55_m7@yahoo.com
บทเรียนออนไลน์ กำหนดส่ง
บทที่ 11 Internet ใบงานที่ 1 ภายในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2555
บทที่ 12 Microsoft Word ใบงานที่ 2 ภายในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2555
บทที่ 13 Microsoft Powerpoint ใบงานที่4 ภายในวันอังคารที่ 2 ต.ค. 2555
บทที่ 14 Microsoft Excel ใบงานที่ 3 ภายในวันอังคารที่ 2 ต.ค. 2555